DPA 系列功率放大器
配置参数 DPA4.2 多通道数字处理功放DPA4.3 多通道数字处理功放DPA4.5 多通道数字处理功放
4路独立通道
A, B, C, D
8Ω / 4Ω / 2Ω
500 W、700 W、625 W 900 W、1400 W、1200 W 1200 W、2000 W、1600 W
2路通道 BTL,桥接
A+B/C+D
两倍电压
8Ω / 4Ω / 2Ω
1200 W、1500 W、NR* 2400 W、NR*、NR* 4000 W、NR*、NR*
2路通道平行
AB/CD
两倍电流
8Ω / 4Ω / 2Ω
500 W、950 W、1200 W 1300 W、2000 W、2500 W 1250 W、2400 W、4000 W
1 通道 3CH 并接
ABC
三倍电流
8Ω / 4Ω / 2Ω
500 W、950 W、1800 W 1400 W、2400 W、3500 W 1400 W、2500 W、4500 W
1 通道桥接/并接
AB+CD
两倍电流及电压
8Ω / 4Ω / 2Ω
1600 W、2500 W、NR* 3500 W、5000 W、NR* 4500 W、7500 W、NR*
1 通道4CH并接
ABCD
四倍电流
8Ω / 4Ω / 2Ω
500 W、1000 W、1700 W 1400 W、3000 W、5000 W 1600 W、3000 W、5300 W
净重 8.4 kg 9.5 kg 10 kg
查看更多查看更多查看更多
中文